ESPA


Τελευταία Ενημέρωση : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Ανώνυμη Εταιρία «Η-Κ ΑΕΒΕ», εφεξής καλουμένης «Εταιρία», υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων  δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ασφαλή επεξεργασία τους, διατηρώντας αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρονται στον Διαδικτυακό της τόπο. 

Επειδή ο Ιστότοπος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR (ΓΚΠΔ 679/2016), της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας αλλά και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εταιρία σας παρέχει την δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με την κάτωθι πολιτική απορρήτου και συνιστάται να την διαβάσετε προσεκτικά ώστε να πληροφορηθείτε για όσα  συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση των εντολών σας με ασφάλεια καθώς και η προώθηση υπηρεσιών της Εταιρίας απευθείας σε Σας με άμεση ή με άλλη επικοινωνία, καθώς και η εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του Ιστότοπου, σύμφωνα πάντα με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η Εταιρία αναλαμβάνει να μην διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επεξεργασίας, όπως στους αντίστοιχους παρόχους, μητρώα ονομάτων, εκδότες SSL, παρόχους server κλπ.

Κατ’ εξαίρεση η Εταιρία μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν πωλεί ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη. 

Η Εταιρία συλλέγει μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Με εξαίρεση τυχόν δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies, τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και εφόσον εσείς έχει συναινέσει προς τούτο, συναίνεση η οποία τεκμαίρεται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.( βλ.φόρμα επικοινωνίας).

Για σκοπούς διαφήμισης, παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook με σκοπό την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε site τρίτων.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

  • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,
  • τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται,
  • τις υποχρεώσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.) και
  • το έννομο συμφέρον της Εταιρίας και

διεξάγεται είτε από το προσωπικό της Εταιρίας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρίας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί. Ενδέχεται οι Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται άλλοι εκτελούντες την επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας (Εταιρία) θα πρέπει να έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Συνέπεια αυτού είναι ο άλλος εκτελών την επεξεργασία να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα την επεξεργασία, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει  εις ολόκληρον ευθύνη με τον Εκτελούντα την επεξεργασία.

Ενδεικτικά, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

1) Η εταιρία που συντηρεί το  λογισμικό διαχείρισης  της πελατειακής μας βάσης (CRM κλπ).

2) H εταιρία που συντηρεί το λογισμικό μισθοδοσίας των εργαζομένων της Εταιρίας.

3) Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρία ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίους συνάπτετε ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα αυτοκίνητά σας και στις οποίες εμείς μεταβιβάζουμε  τα απαραίτητα στοιχεία σας  για το σκοπό της ασφάλισης.

3) Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία χρήστες των  συστημάτων μας.

5) Άλλες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εξασφάλιση ακόμη περισσότερων προνομίων για εσάς κατά την αγορά του αυτοκινήτου σας.

6) Εταιρίες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

7) Συνεργαζόμενες εταιρίες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα αντικατάστασης της Εταιρίας.

8) Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών Κ.Τ.Ε.Ο.

9)  Συνεργαζόμενα με την Εταιρία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση και τη σύναψη δανειακών συμβάσεων για την αγορά ή/και την επισκευή του οχήματός σας και στις οποίες εμείς μεταβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία σας.

Ειδικότερα συλλέγουμε:

Δεδομένα ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δίπλωμα οδήγησης, Α.Φ.Μ./ Α.Δ.Τ.

Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.

Τραπεζικά στοιχεία και στοιχεία πληρωμών, όπως αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, IBAN, PayPal.

Στοιχεία ταυτοποίησης, λ.χ. όνομα χρήστη (username), IP address. Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, συλλέγουμε μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν τα οποία διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας (φυλλομετρητής – browser) στον διακομιστή (server) της Εταιρίας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή του Ιστότοπου σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Υποβολή προσφοράς: Η Εταιρία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, για την υποβολή προσφοράς μας για την από μέρους σας  αγορά αυτοκινήτου και την σύναψη στη συνέχεια της σύμβασης πώλησης. 

Αγορά Αυτοκινήτου: Η Εταιρία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να ολοκληρωθεί η σύναψη αγοράς αυτοκινήτου σας.

Εκτελωνισμός Αυτοκινήτου που αγοράσατε.

Παροχή Υπηρεσιών για την κάλυψη της εγγύησης και συντήρησης του αυτοκινήτου που αγοράσατε καθώς και την διανομή ή την γενική αντιπροσώπευση επί προμήθειας παντός είδους οχήματος που αγοράσατε.

Σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου σας.

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση μαζί σας σε συνάρτηση με την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης, όπως συντήρησης, υπηρεσιών φανοποιείας, επισκευής, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των απαραίτητων ανταλλακτικών ή/και μερών του οχήματος, την μετασκευή και επιδιόρθωση καροτσών, την βαφή παντός είδους οχημάτων, την εξυπηρέτηση για ΚΤΕΟ κλπ, τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεών σας προς την εταιρία, να αντικρούσει, εγείρει/ασκήσει και τελικώς εισπράξει νομικές απαιτήσεις και διεκδικήσεις.

Συμμόρφωση με ισχύουσα Νομοθεσία: Η Εταιρία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της Φορολογικής, Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) – Υπό κατασκευή: 

Η Εταιρία σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε είτε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση είτε με αποστολή SMS είτε με την ταχυδρομική αποστολή τυχόν έντυπου υλικού, σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειες της Εταιρίας (π.χ. για νέα προϊόντα/ή και υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά, τυχόν προσφορές, λειτουργία νέων υποκαταστημάτων  και έναρξη παροχής νέων ή πρόσθετων υπηρεσιών κ.λπ.). 

Υπηρεσίες ενημέρωσης στον Ιστότοπο : Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για τους πελάτες της.

Προγράμματα προνομίων για Πελάτες: Μέσω των προγραμμάτων αυτών, η Εταιρεα προσφέρει μια σειρά από οφέλη στους πελάτες της, όπως ενδεικτικά, προτεραιότητα εξυπηρέτησης στα συνεργεία, εκπτωτικά κουπόνια, προσφορές κ.α. 

Επικοινωνία: Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε ενδεικτικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου , web site, σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των φορμών επικοινωνίας.Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να επικοινωνήσει με την Εταιρία, κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή τον σύνδεσμο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης, κανένα από τα δεδομένα που παρέχει δεν αποθηκεύονται από τον Ιστότοπο ούτε μεταβιβάζονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.  Αντίθετα τα δεδομένα αυτά στέλνονται στην  Εταιρία με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του σχετικού πρωτοκόλλου. 

Εύρεση Εργασίας/ Αποστολή βιογραφικού

Σε περίπτωση που αποστείλετε το βιογραφικό σας για να εργαστείτε στη Εταιρία θα σας ζητηθούν πολλά προσωπικά στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, τόπος κατοικίας, προηγούμενοι εργοδότες, εργασιακό ιστορικό, εκπαίδευση, προσωπικά ενδιαφέροντα κλπ. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στον server μας και δεν διατίθενται σε τρίτους. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

 Προωθητικές Ενέργειες, για την ενημέρωσή σας και την προβολή των παρεχομένων από την εταιρία μας προϊόντων κι υπηρεσιών, εφ’ όσον συναινείτε γι’ αυτό.

Έρευνες για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, βελτίωσης καιπροσαρμογής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς τις απαιτήσεις, ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές σας.

Συμμετοχή σε on-line προωθητικές ενέργειες/ διαγωνισμούς: Η Εταιρία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε κάποιο διαγωνισμό, σε περίπτωση που συμφωνείτε,  για να  διεξάγει διαγωνισμούς, να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας. 

 Συμμετοχή σε on-line έρευνες αγοράς / ερωτηματολόγια: Η Εταιρία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε οn-line έρευνες, για παράδειγμα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εισόδημα κλπ). Μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες ή και τίποτε, κατ’ επιλογήν σας. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού Τόπου, για την εκ μέρους σας αξιολόγηση και ακολούθως την βελτίωση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και για κανένα άλλο σκοπό.

Ως χειριστής προσωπικών δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της Ανώνυμης Εταιρίας είναι:

Η-Κ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 11, Ν. Αλικαρνασσός 71601

Τηλ. Επικοινωνίας : 2810 240600

E mail: [email protected] 

Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Cookies

Ο Διαδικτυακός Τόπος της Εταιρίας ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών σας, κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης.

 Τα cookies («μπισκότα») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του κάθε χρήστη ή στο κινητό του τηλέφωνο αντίστοιχα και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή το κινητό αυτού.

 Τα cookies επιτρέπουν  στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές που κάνει ο κάθε χρήστης κατά την περιήγησή του σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων. 

Tα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και συνεδρίας (session):

  • Τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη.
  • Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την αναγνώριση του  χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του διαδικτυακού τόπου. 

Από αυτά όσα χαρακτηρίζονται απαραίτητα, αποθηκεύονται στον τερματικό του κάθε χρήστη αφού συνδέονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου.

Γι’ αυτό, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψής σας, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, εφόσον μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης/ παρακολούθησης, με τις οποίες συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, για λόγους marketing, στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του χρήστη ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που είδε.

Παράλληλα χρησιμοποιούνται cookies  τρίτων μερών που επιτρέπουν την ανάλυση ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος από κάθε χρήστη. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον διακομιστή του κάθε χρήστη, μετά την συγκατάθεσή του, δηλαδή από την στιγμή που επιλέγει να τα αποδεχτεί. Επίσης ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις προτιμήσεις του οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσει, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις των cookies, δύναται να επηρεάσει σημαντικά την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου. 

Δεδομένα συμπεριφοράς στον Ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες επισκέπτονται οι χρήστες , χρόνοι παραμονής, από ποιες σελίδες  ήρθε (referrer), ποια η συχνότητα επισκέψεων κλπ. αποθηκεύονται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics για το σκοπό της βελτίωσης του μάρκετινγκ της Εταιρίας. Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies για να λειτουργήσουν.  Αυτά τα δεδομένα δεν ταυτοποιούν προσωπικά τους χρήστες, επομένως δεν τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. 

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν τα cookies από τον browser τους αλλά και να τα απενεργοποιούν εντελώς. 

Δικαιώματα των χρηστών

Όπως ίσως γνωρίζετε, ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ δίνει στους πολίτες ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Για την πλήρη συμμόρφωσή μας με τις διατάξεις αυτού του νόμου, έχουμε εφαρμόσει επιπλέον δυνατότητες διαφάνειας, ώστε να βοηθήσουμε τους χρήστες να αξιοποιήσουν αυτά τα δικαιώματα. Με βάση τη διαθεσιμότητα και με τους περιορισμούς που ισχύουν από την εφαρμοστέα νομοθεσία, τα δικαιώματα που παρέχονται στους πολίτες είναι τα εξής:

•   Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε

• Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή

•   Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

•  Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας

•   Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου

•  Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση και

•   Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα που σας αφορούν

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα και στα πλαίσια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης, σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρία, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή αποστολής του. 

Διατηρούμε τα βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία που υποβάλλετε μέσω email για εργασία στην Εταιρία μας για δύο (2) χρόνια, εκτός και εάν μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε την διατήρησή τους για λιγότερο χρονικό διάστημα (το κατώτερο χρονικό όριο που μπορείτε να επιλέξετε είναι έξι μήνες από την υποβολή τους) ή τη διαγραφή τους. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία παρέχετε για την συμμετοχή σας στα προγράμματα προνομίων  για πελάτες (π.χ, εκπτωτικών κουπονιών), διαγράφονται όταν εκπνεύσει η διάρκεια του προγράμματος ή συντρέξει λόγος αποκλεισμού σας από το πρόγραμμα ή εκδηλώσετε την επιθυμία να πάψετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, όπως περιγράφεται στους όρους χρήσης του προγράμματος.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή/και έρευνες αγοράς θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και ακολούθως διαγράφονται.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας, τα δικαιώματά σας ή τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στους παρόντες όρους χρήσης. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός, αφού επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή απαιτεί χρόνο για την εξεύρεση των απαραίτητων στοιχείων για ικανοποίησή του ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αντίστοιχων Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειάζεται  παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Εάν είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Σύνδεσμοι (Links)

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρία δεν έχει την δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το εκάστοτε περιεχόμενό τους (διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες κλπ.) και οτιδήποτε μπορεί να παρέχουν οι ως άνω δικτυακοί τόποι.  Δια την αποδοχή των παρόντων από τον χρήστη ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία του, που προκαλείται από ή σε σχέση με την χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που δημοσιεύουν οι λοιποί χρήστες του Ιστότοπου. 

Επικαιροποίηση

Η Εταιρία επικαιροποιεί και ενημερώνει την  Πολιτική Απορρήτου όταν υφίσταται ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτησή των χρηστών της ή την συμμόρφωση της επιχείρησης με την νεότερη νομοθεσία. Κατά καιρούς, λοιπόν, ενδέχεται να ενημερώνεται η παρούσα πολιτική απορρήτου για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών της, η οποία θα αναρτάται στον Ιστότοπο, αναγράφοντας την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. 

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους χρήστες της να ελέγχουν συχνά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα από την Εταιρία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:  

Η-Κ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 11, Ν. Αλικαρνασσός 71601

Τηλ. Επικοινωνίας : 2810 240600

E mail: [email protected] 

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Βαρδιατζάκη – Θαλασσινού Αικατερίνη

Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μηλιαρά 4-6, 71202,  Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

Μ: 6979488777 Ε: [email protected]Απαγορεύεται η εν μέρει ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή και εν γένει χρήση του παρόντος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της συντάκτριας Δικηγόρου.